Abdullahpaşa'da Yapılacak Kentsel Dönüşüm Projesi İhalesi Yayınlandı

Abdullahpaşa Mahallesi'nde Elazığ Belediyesi tarafından yapılacak olan, Kentsel Dönüşüm Projesinin ihalesi Resmi Gazete Yayımlandı.

Abdullahpaşa'da Yapılacak Kentsel Dönüşüm Projesi İhalesi Yayınlandı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

24 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından Abdullahpaşa Mahallesinde birçok yapı ağır hasar alarak yıkılmıştı. Yıkılan yapıların hak sahipleri ile Elazığ Belediyesi arasında yapılan protokol sonrasında Elazığ Belediyesi tarafından ihale ilanı yayınlandı.

İhaleler 8 Nisan saat 14.00 ile 15.00 arasında Belediye Encümen Toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacak.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde ücretsiz görüleceği gibi ihaleye iştirak edilmesi halinde 250,00 TL bedel karşılığında Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünden temin edilecek. Ayrıca Teklif verecek kişiler ayrıntılı bilgi için Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünden veya (424) 248 47 02 (dâhili 1505) nolu telefondan bilgi alabilecekler.

İHALEYE KATILMAK İSTEYENLERDE ARANAN ŞARTLAR ŞU ŞEKİLDE;

-Kanuni ikametgâhı olması, T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya - ilgili Meslek Odası Belgesi,

-Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge

-Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belge,

-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi

- Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir)

- İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz,

-İsteklilerden, bu ihalede; son on beş yıl içinde bir (tek) sözleşme kapsamında toplam inşaat alanının %25 (yirmibeş)’inden az olmamak üzere ihale konusu veya özel işler ile benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler istenecektir.

-Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak

MİMAR VE İNŞAAT MÜHENDİSİDİR

26 Mart 2021 – Sayı : 31435 RESMÎ GAZETE Sayfa :125

c) Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler; 11/06/2011 TARİH VE 27961 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞDE YER ALAN B/III GRUBU İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR

-Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

-2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (İsteklinin yazılı taahhütü)

- İhaleye katılacak olan istekliler ihale dokümanında istenilen belgeleri ihale saatine kadar kapalı bir zarf içerisinde İhale Komisyon başkanlığına (Encümene) sıra numaralı alındı karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez, Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

- En uygun teklif; yüklenici tarafından anahtar teslimi, tüm harçları yatırılımış (Belediye Hizmet bedelleri ve harçları İdareye, Diğer tüm hizmet bedelleri ve harçlar yüklenici firmaya ait olmak üzere) iskân ruhsatı alınmış, kat mülkiyetine geçilmiş, tüm ada içi alt ve üst yapı bağlantıları yapılmış (ferdi abonelikler hariç), ada içi peyzaj ve çevre düzenlemesi, iksa ve zemin iyileştirilmeleri bitirilmiş olacak şekilde sözleşme tarihi temel alınarak 1 (Bir) yıl içerisinde 4 (dört) taksit üzerinden ödenmesi koşulu ile ihale dokümanında ki dağıtım cetvelinde belirtilen dağıtım oranları nazara alınarak hak sahiplerinden TL üzerinden en az bedel talep eden, ihale şartnamesinde belirtilen niteliklere haiz yüklenici tercih edilecektir

- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır.