Abdullahpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi İhaleye Çıkıyor

Elazığ Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Abdullahpaşa Mahallesi'nde yaptırılacak konut ve iş yerleri için ihaleye çıkılacağını duyurdu.

Abdullahpaşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi İhaleye Çıkıyor
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Abdullahpaşa Mahallesi’nde 9 bin 264 metrekare alan üzerine 150 adet konut ve 16 adet iş yeri inşa edilecek. 

Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; ‘Abdullahpaşa Mahallesi 684. Adada 4,5,6,7 ve 8 nolu taşınmazlar üzerinde kat karşılığı yapılacak kentsel dönüşüm projesinin birinci ihalesi, 2 Mart Salı günü saat 14:00’de ElazığBelediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilecektir. İhaleye katılmak isteyen firmalar ihale şartnamesini mesai saatleri içerisinde Elazığ Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nden temin edebileceklerdir.İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleye ilişkin tüm detaylı bilgilere Elazığ Belediyesi internet sitesindeki E-BELEDİYE-İHALE ve Doğrudan temin sayfasından ulaşılabilirler’ ifadelerine yer verildi. ( https://www.elazig.bel.tr/ihale/detay/209/ )

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI ŞU ŞEKİLDE;

-Kanuni ikametgâhı olması.

-T.C. Kimlik numarasını içeren Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi (Gerçek Kişiler için).

-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekliadına teklifle bulunacak kimselerin vekaletnameleriile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imzasirküleri vermesi.

-Geçici teminat tahmini keşif bedelin % 3’ ü oranına tekabül eden 1.785.000,00 TL  bedelininin ihale saatinden önce yatırıldığına dair makbuzu veya teminat mektubu, Devlet Tahvili, Hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir.

-İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarcaimzalanan Ortaklık Sözleşmesi vermesi.

-Elazığ Belediyesine borcu olmadığına dair belge, (bu belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Gelir Servisinden temin edilecektir)

-İhale dosya bedelinin ödendiğini gösteren makbuz.

-İsteklilerden, bu ihalede; son on beş yıl içinde bir (tek) sözleşme kapsamında toplam inşaat alanının %25 (yirmibeş)’inden az olmamak üzere ihale konusu veya özel işler ile benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler istenecektir. 

-Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

-2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge (İsteklinin yazılı taahhüttü).